Prefabricate Pentru Podete Dalate

NR.DENUMIRE PREFABRICATDHL
1Podete cu lumina de 0,5m (pentru drumuri laterale si intrare in curti)
Dala b.a. 0,5 m
1,000,160,80(1,00)
2Podete cu lumina de 1,0 m
Dala b.a. 1,0 m
0,980,171,50
3Podete cu lumina de 2,0 m
Dala b.a. 2,0 m
Dala b.p. D 2
Elevatie L0
Aripi A0, A 1
0,98
0,79
1,50(0,30)
idem podete casetate
0,22
0,40
2,00
idem podete casetate
2,50
2,90
1,60
idem podete casetate
4Podete cu lumina de 3,0 m
Dala b.a. 3,0 m
Dala b.p. D 3
Elevatie L0
Aripi A0, A 1

0,98
0,79
1,50(0,30)
idem podete casetate
0,27
0,40
2,00
idem podete casetate
3,50
3,90
1,60
idem podete casetate
5Podete cu lumina de 4,0 m
Dala b.a. 4,0 m
Dala b.p. D 4
Elevatie L 1
Elevatie L 2
Elevatie L 3
Aripi A 1, A 2, A 3
0,98
0,79
1,50(0,30)
1,50(0,30)
1,50(0,30)
idem podete casetate
0,33
0,40
2,40
2,80
3,20
idem podete casetate
4,50
4,90
1,60
1,60
1,60
idem podete casetate
6Podete cu lumina de 5,0 m
Dala b.a. D 5
Dala b.p. D 5
Elevatie L 3
Aripi A 3
0,98
0,79
1,50(0,30)
1,55
0,35
0,40
3,20
3,20
5,50
5,90
1,60
3,70